Privacybeleid

Privacyverklaring Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland, hierna te noemen IWSVN, verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland
Akker 31
3232 RA BRIELLE
KvK nummer 40047299
Secretaris; secretaris@iwsvn.nl
Ledenadministratie; ledenadministratie@iwsvn.nl
Voorzitter; voorzitter@iwsvn.nl
Website; www.iwsvn.nl

2 Welke gegevens verwerkt de IWSVN?

In het kader van de, onder artikel ‘Algemeen’ benoemde punten worden de volgende persoonsgegevens door de IWSVN verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer
 • naam, ras, geboortedatum en geslacht van de hond
 • uitslagen van uw hond(en) op examens ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 • foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door IWSVN georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website

3 Met welk doel verwerkt de IWSVN en omstreken deze persoonsgegevens?

De IWSVN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie
 • uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de IWSVN
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor cursussen, evenementen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen
 • uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar ervaringen met de IWSVN en u te informeren over de ontwikkelingen van de IWSVN
 • De IWSVN gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de IWSVN

4 Bewaartermijnen

De IWSVN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5 Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de IWSVN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Indien de IWSVN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de IWSVN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De IWSVN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de IWSVN aan de koepelorganisatie, waarbij de IWSVN is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam

7 Inzagerecht, verwijdering, vragen en/of klachten

 • via ledenadministratie@iwsvn.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De IWSVN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 • indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@iwsvn.nl
 • indien u klachten heeft over de wijze waarop de IWSVN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur via voorzitter@iwsvn.nl. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

8 Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling.

9 Wijzigingen

Deze privacyverklaring voor de IWSVN is vastgesteld op 1 januari 2019 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.iwsvn.nl gemeld.

Reacties zijn gesloten.